Ειδικός Έλεγχος Υγραερίου

Ειδικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης ονομάζεται ο Τεχνικός Έλεγχος κατά τον οποίο εξετάζεται: Η σωστή εγκατάσταση και τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος υγραεριοκίνησης, η έγκριση τύπου των εξαρτημάτων και η ταυτοποίησή τους με την βεβαίωση του εγκαταστάτη.

Θεωρείται Αρχικός Έλεγχος και πραγματοποιείται αμέσως μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο. Από την ημερομηνία της εγκατάστασης (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση ) έχετε 30 ημέρες περιθώριο για τον Ειδικό Έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα πρέπει να εφοδιαστείτε με νέα βεβαίωση εγκατάστασης.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης υλικών ή παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης, επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της και σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ.